Kullanıcı Sözleşmesi

Bu web sitesini kullanarak, https://www.studiewell.com web sayfası kullanım sözleşmesine taraf olabilecek ve bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

A. TANIMLAR

 • KullanıcıPlatforma üye olan, Platformda sunulan Hizmetlerden veyahut herhangi bir nedenle siteden, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde Öğrenci veya Eğitmen olarak yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Şirket:  Studiewell.com işletme sahibini,
 • Platform: https://www.studiewell.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi veya mobil uygulamayı,
 • Online DersBirçok branş ve seviyede online olarak platform aracılığıyla sağlanan dersleri ve yöntemlerini (eğitim koçluğu, kariyer danışmanlığı vb. dahil),
 • Hizmet: Platform’da Eğitmen tarafından online ders konusunda sunulan her türlü hizmeti,
 • Online Ödeme Sistemi: Öğrenci ve Eğitmen arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ve Eğitmenin Şirket’e ödemekle yükümlü olduğu komisyon ücretlerinin, Şirket’in işbirliği yaptığı ve BDDK denetimindeki Ödeme Kuruluşlarından bir veya birkaçı tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar aracılığıyla ifa edilmesine yönelik olarak, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde sağlanan hizmeti,
 • Online Ödeme Hesabı: Online ödeme sistemi tarafından Platform üzerinden sunulan hizmet karşılığı dağıtılmak üzere oluşturulan hesabı,
 • Eğitmen: Şirket’in aracılık ettiği ve Platform üzerinden kullanıcılara online olarak eğitim veren kişiyi,
 • Teklif: Eğitmen’in, Öğrenci’nin gönderdiği Hizmet Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir süre ve belli bir meblağ karşılığında “hemen özel ders” veyahut “randevu” oluşturma şeklinde sağlama teklifini,
 • Yönetmelik: 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i

ifade eder.

B. HAKLAR

https://www.studiewell.com üzerindeki tüm programların fikri ve mülkiyet hakları Şirket’e aittir.

C. ŞİRKETİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Şirket, Platform’da sunulan Hizmet’leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Şirket, bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir.
 2. Şirket, Platform üzerinden, Şirket’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, Kullanıcı’lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Şirket tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Web sitesi üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetlerin veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 3. Şirket, Platform’da sağlanan eğitim ve diğer hizmetlerle ilgili olarak Eğitmenlerle Kullanıcı’lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.
 4. Şirket, Kullanıcılar veya Kullanıcılarla Eğitmenler arasında eğitim sürecinde gerçekleşen ve Şirket’in işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Platform’un genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Şirket tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Kullanıcı’nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.
 5. Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, Şirket ve Kullanıcı arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
 6. Kullanıcı, “Kullanıcı ismi” belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcı’ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Şirket Kullanım Sözleşmesi’ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı’dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı’ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı’nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.
 7. Platform üzerinde her tür kullanım ve tasarruf yetkisi Şirket’e aittir.
 8. Şirket, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.
 9. Şirket, Platform’da yer alan herhangi bir Online Ders’in satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca “aracı hizmet sağlayıcı” ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca “yer sağlayıcı” olması sebebiyle; Platformda yer alan ve kendisi tarafından verilmeyen Online Ders’e ilişkin bir sorumluluğu bulunmamakta ve söz konusu Online Ders’in hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Şirket, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu Online Ders’i dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir.
 10. Şirket, Kullanıcı’nın sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
 11. Kullanıcı, Platform’un kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
 12. Kullanıcı, Platform içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Platform yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
 13. Hizmet’ten faydalanma neticesinde uğranılan herhangi bir dolaylı yahut dolaysız zarardan Şirket sorumlu tutulamaz.
 14. Şirket, Hizmet sonrasında herhangi bir başarı taahhüdü vermemektedir.
 15. Şirket, Platform’un 7 gün 24 saat kullanıma açık olacağı garantisini vermemektedir. Olabilecek aksaklık ve teknik sorunlardan Şirket sorumlu tutulamaz.
 16. Şirket, mevcut sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Platform’un kullanımına ve siteye üye olmaya ilişkin olarak Şirket’e herhangi ücret ödememektedirler. Dolayısıyla satın alınmış, kazanılmış hakka dönüşmüş olan hizmetler haricinde, sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunma hak ve yetkisine sahip değillerdir.
 17. Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Şirket işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Şirket için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak veya bu durumlar için Şirket’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.
 18. Platform üzerinden gönderilen bir Online Ders talebine ilişkin olarak Şirket’e bildirilmeksizin, Şirket’e aracılık ücreti ödenmemesi amacıyla tarafların anlaştığı ve teklif verildiği Şirket tarafından tespit edilirse, Şirket sağlanan hizmete ilişkin komisyon bedeline hak kazanır ve ilgili komisyon ile birlikte 20.000 TL tutarında cezai şart bedeli Eğitmen tarafından Şirket’e ödenir. Bu tespitin yapılması durumunda Şirket tarafından söz konusu kişilerin Platform üyeliği derhal sonlandırılır ve tekrar kullanıcı olarak kabul edilmezler.
 19. Şirket, Platform aracılığıyla sağlanan Hizmet için Eğitmen’den her bir hizmet için, hizmet bedeli üzerinden komisyon alacaktır. Bu komisyon, üye olma aşamasında taraflarca yazılı olarak ayrıca belirlenir. Öğrenci tarafından hizmet bedelinin online ödeme sistemi aracılığıyla yatırıldığı anda Şirket söz konusu komisyon bedeline hak kazanmış sayılacaktır. Eğitmen’in kusuru veya ihmali nedeniyle hizmetin gerçekleşmemesi halinde işbu komisyon bedeli iade edilmez.
 20. Her halükârda Kullanıcı’nın zarara uğradığı tutardan Şirket’in sorumlu olduğu kısım eğitimin satın alma bedeli ile sınırlıdır.

 

D. KULLANICILARA YÖNELİK ORTAK YÜKÜMLÜLÜKLER

 1. Kayıt Şartları: https://www.studiewell.com platformuna kaydolmanız halinde kayıt formunu doldururken şahsınız (Eğitmen veya Öğrenci) hakkında doğru, kesin, güncel bilgiler vereceğinizi, üye bilgilerinizi doğru ve güncel tutacağınızı kabul etmiş olursunuz. Şirket, bilgilerinizin eksik/yanlış olduğunu tespit ederse kaydınızı silebilir. Eğer bir firmayı/kurumu temsilen üye oluyorsanız bu metin, temsil ettiğiniz firma/kurumu bağlamaktadır.
 2. Platform’daki bilgileriniz ve sitenin çeşitli yerlerinde tanıtımını yaptığınız ürünlerin, yayınladığınız mesajların, içerikte bulundurduğunuz bilgilerin, sahte, çalıntı olmaması, üçüncü bir tarafın hiçbir tescil hakkı, teklif hakkı vb haklarının çiğnenmemesi, yasalara aykırı olmaması (tüketiciyi koruma, haksız rekabet yasası vb.), pornografi veya çıplaklık içermemesi hiçbir virüs veya herhangi bir programa zarar verecek bir programlama özelliği içermemesi ve site üyelerine istenmeyen (spam) mailler gönderme amacıyla kullanmama ilkelerini kabul etmiş sayılırsınız.
 3. Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Kullanıcı, Platform ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Şirket sorumlu tutulamaz.
 4. Kullanıcı, üyelik prosedürünü yerine getirirken, Şirket’in aracılık yaptığı Hizmet’lerden faydalanırken ve Platform’da Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Platformun ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. Kullanıcı, Gizlilik Hükümleri’nde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Şirket’in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Şirket’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. Kullanıcı’nın Şirket tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı’nın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Şirket’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.
 7. Kullanıcı, Platform dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Şirket, Kullanıcı’lar tarafından Şirket’e iletilen veya Platform’a kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
 8. Şirket’in aracılık ettiği Hizmet’lerden yararlanan ve Platform’u kullanan Kullanıcı, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Platform üzerinde işlem yapabilir. Kullanıcı’ların, Platform dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Şirket ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, Platform dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, Kullanıcı’nın Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Platform üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 9. Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Şirket’in, Şrket çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imajlarin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Şirket, Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

E.  ÖĞRENCİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Platform’da yer alan Teklifin Öğrenci tarafından kabul edilmesi halinde, Teklif’te belirtilen fiyat ve şartlar üzerinden Öğrenci ile yasal anlaşma sağlanır ve bu sözleşme hükümleri uygulanır.
 2. Öğrenci, Hizmet satın almak amacıyla talepte bulunması ile Hizmet açıklamasını, Hizmet veren tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.
 3. Randevu sisteminin tercih edilmesi durumunda onaylanan bir Teklif’e konu olan hizmete ilişkin randevu tarihi ve saati konusundaki her türlü değişiklik randevu saatinden 12 saat öncesine kadar Öğrenci tarafından Eğitmen’in onayı alınarak yapılabilir.
 4. Platformdan gönderilen bir hizmet talebine ilişkin olarak Şirket’e bildirilmeksizin, Şirket’e aracılık ücreti ödenmemesi amacıyla tarafların anlaştığı ve teklif verildiği Şirket tarafından tespit edilmesi halinde Öğrenci, Platform üyeliğinin sona erip tekrar kullanıcı olarak siteye üye kaydının alınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. Verilen teklifler Hizmet verenler tarafından belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır. Hizmet verenin belirttiği süreden önce teklifi geri çekmesi veyahut hizmeti sağlamaması halinde, Öğrenci tarafından Platform üzerinden iade formunun doldurulması veya info@studiewell.com adresine talebine ilişkin e-posta atılmasıyla Platform üzerinden hizmet bedelinin iadesi süreci başlatılır. Yapılacak inceleme ve sorgulama neticesinde hizmet bedeli kesintisiz olarak Öğrenciye 7 iş günü içinde iade edilir. Şirket’nin bu iade işleminden kaynaklı zararları için hizmet verene rücu hakkı saklıdır.
 6. Öğrenci’nin, Platform üzerinde gerçekleşmekte olan hizmet alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında mücbir sebepler dışında, hizmeti almaktan vazgeçmesi veyahut hizmet verenle kararlaştırılan randevuya katılmaması halinde Şirket’in sorumluluğu doğmayacaktır. Bu durumda Öğrenci, hizmet verenden veyahut Şirket’ten herhangi bir hizmet bedel iadesi ya da tazminat ödenmesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. Öğrenci, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tarif edilen şartların oluşması halinde hizmet verene havale edilmesi için Online Ödeme Hesabına gönderdiği hizmet bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu Şirket’in bildirdiği banka hesabına transfer edileceği; kalan kısmının hizmet verenin belirlediği banka hesabına transfer edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu süreçte, Online Ödeme Hesabı’nda bulunan Öğrencinin parası üzerinde Şirket, Öğrenci adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunamaz.
 8. Öğrenci, Platformda Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Şirket’in kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. Şirket, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Eğitmenlerin sağladığı hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Öğrenci, bu Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta Şirket’in taraf olmayacağını; sözleşme konusu hizmete ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Hizmet veren olacağını; bu taleplerle ilgili Şirket’in herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 10. Öğrenci, Platformda sunulan hizmet ile ilgili Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, hizmet veren, sağlayıcı ve sair her ne isim altında olursa olsun, Şirket’in hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; hizmet veren ile arasındaki sözleşmenin tarafı olmadığını onaylar, anlar ve kabul eder.
 11. Platformda yer alan her bir Eğitmen, uzmanlık alanına ilişkin sahip olduğu diploma ve/veya sertifikaları Şirket tarafından incelenmiş ve onaylanmış eğitmenlerden oluşmaktadır. Öğrenci, Eğitmen hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar. Öğrenci, Platform’da hizmet verenler arasından yapacağı tercihten kaynaklanan sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 12. Öğrenci, Hizmet’e ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden, Şirket’in ve Eğitmen’in gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.
 13. Öğrenci, Hizmet’in hiçbir aşamasında hukuka, genel ahlaka, kamu düzenine aykırı veya siyasi içerikli fiil, davranış ve sözlerde bulunamaz. Öğrenci, hem Eğitmene hem de Platform üzerinden diğer kullanıcılara ve Şirket’e yönelik genel ahlak ve adaba aykırı, müstehcen veya siyasi içerikli herhangi bir söz, davranış ve fiilde bulunması halinde Şirket tarafından konunun şikayet, suç duyurusu vb. yollarla adli birimlere intikal ettirileceğini bilir ve kabul eder.

F. EĞİTMENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Platform aracılığı ile sağlanacak Hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Eğitmen’e aittir. Şirket’in, Öğrenci ile Eğitmen arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme, ödeme ve hizmetin sunulması aşamaları da dahil hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
 2. Şirket, Eğitmen ve Öğrenci arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Eğitmen’in sunacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Öğrenciye veya 3. kişilere vereceği zararlardan Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 3. Eğitmen, Platformda arz ettiği Hizmetin/Hizmetlerin içerik de dahil olmak üzere her türlü mülkiyetinin kendisine ait olduğunu, Hizmetin/Hizmetlerin kendisi tarafından sunulmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Eğitmen, Hizmet’in hiçbir aşamasında hukuka, genel ahlaka, kamu düzenine aykırı veya siyasi içerikli fiil, davranış ve sözlerde bulunamaz. Eğitmen, hem Öğrenciye hem de Platform üzerinden diğer kullanıcılara ve Şirket’e yönelik genel ahlak ve adaba aykırı, müstehcen veya siyasi içerikli herhangi bir söz, davranış ve fiilde bulunması halinde konunun şikayet, suç duyurusu vb. yollarla adli birimlere intikal ettirileceğini bilir ve kabul eder.
 5. Eğitmen, Platformda arz edeceği bir Hizmetin bedelini, Şirket’in onayını almak kaydıyla kendisi belirleme hak ve yetkisine sahiptir. Eğitmen, Öğrencinin Platform üzerinden hizmet bedelini ödeyeceğini kabul etmesi ve Online Ödeme Hesabına parayı göndermesi halinde, hizmeti almaya hak kazandığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eğitmen’in, Öğrencinin hizmet bedelini Online Ödeme Hesabına ödemesini yaptıktan sonra, hizmet alımı esnasında taraflarca kararlaştırıldığı şekilde hizmeti sunması gerekmektedir.
 6. Eğitmen, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Hizmet’i Platform’da belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak zamanında ve Öğrencilere kararlaştırılan şekilde sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. Eğitmen, arz ettiği Hizmetin/Hizmetlerin hem içerik hem de sunuş olarak, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Platformun belirli yerlerinde belirtilen, Platformun ve Platformda sunulan Hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 8. Eğitmen, Öğrencinin Online Ödeme Hesabına gönderdiği hizmet bedelinin, Şirket hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve tarafların işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra, Eğitmen’in Şirket’e bildirdiği banka hesabına havale edileceğini; bu süreçte, Online Ödeme Hesabında bulunan Öğrencinin parası üzerinde, Şirket’in kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eğitmen, Şirket tarafından gerçekleştirilen muhtelif kampanya ve indirimler sebebiyle Öğrenciden tahsil etmediği ücretleri Öğrenciden veya Şirket’ten hiçbir surette talep edemez.
 9. Şirket’in uygulayacağı hizmet bedeli komisyon oranı Şirket tarafından Eğitmen’e eposta-mektup-faks vb. iletişim yollarıyla bildirilen orandır. Şirket, Platformu üzerinden hizmet veren Eğitmen itiraz etmediği takdirde kendisine bildirilen komisyon oranını kabul etmiş sayılır.
 10. Eğitmen, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili Öğrenci’ye hizmetin belirlenen tarih ve saatte sağlanmaması halinde ilgili tutarın Eğitmen’e iletilmemesi için Şirket’in ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili Hizmet Talebini iptal etmek hakkının saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eğitmen’in randevu tarih ve saatinde Hizmet’i sağlamaması halinde de Şirket komisyon ücretinin Eğitmen’den tahsil edileceği, Eğitmen tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir.
 11. Eğitmen, Platform üzerinde gerçekleşmekte olan hizmet alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Öğrencinin hizmeti almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Şirket’in hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Platform’da, sunmaya çalıştığı hizmetin her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen Öğrencinin oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 12. Eğitmen, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı durumunda Şirket’in herhangi bir zarara uğraması halinde Şirket’in doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer Online Ödeme Hesabı içinde bulunan parası olması halinde, Şirket’in herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 13. Eğitmen, satışa arz ettiği hizmetler ile ilgili olarak gerek satış aşamasında ve gerekse satış işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Öğrencilerin ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı Öğrencileri ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket’in, kendi aleyhine Öğrenciler ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer taleplerini Eğitmen’e rücu etme hakkı her zaman mevcuttur.
 14. Eğitmen ile Öğrenci arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak hiç bir vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülükten Şirket sorumlu degildir.
 15. Eğitmen, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eğitmen, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Öğrenciye karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Öğrenci ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Şirket’in hiç bir sorumluluğu olmayacağını ve işbu sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 16. Eğitmen, Platform üzerinden gönderilen bir hizmet talebine ilişkin olarak Şirket’e bildirmeksizin, Şirket’e aracılık ücreti ödenmemesi amacıyla harici olarak Öğrenci veya Öğrencinin tavsiye ettiği yönlendirdiği diğer öğrencilerle veya bunların velileriyle anlaşma yapamaz. Böyle bir anlaşmanın yapıldığı ve teklif verildiği Şirket tarafından tespit edilmesi halinde Eğitmen, Şirket’in sağlanan hizmete ilişkin komisyon bedeline hak kazanacağını, ilgili komisyonla birlikte 20.000 TL tutarında cezai şart bedelini Şirket’e ödeyeceğini ve Platform üyeliğinin sona erip tekrar kullanıcı olarak siteye üye kaydının alınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 17. Kullanıcı olarak siteye üye olmak ücretsizdir. Platform aracılığıyla verilen Hizmet için Eğitmen, Şirket’e hizmet bedeli üzerinden komisyon ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu komisyon, üye olma aşamasında taraflarca yazılı olarak ayrıca belirlenir.
 18. Eğitmen, sunmuş olduğu hizmete karşılık Öğrenci tarafından ödenecek hizmet bedelini üye olma aşamasında Şirket’e bildirmek şartıyla, Şirket ile ortak karar alarak belirleyebilir. Eğitmen, Şirket’e önceden bildirmek şartıyla bu hizmet bedelini Şirket ile ortaklaşa değiştirebilir. Yeni hizmet bedeli, söz konusu değişiklikten önce hizmet alımını gerçekleştirmiş Öğrenciler için uygulanmaz.
 19. Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Eğitmen işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Eğitmen için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak veya bu durumlar için Eğitmen’den herhangi bir nam altında tazminat veyahut komisyon talep edilmeyecektir.

G. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 1. https://www.studiewell.com adresinde ve mobil uygulamasında yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları marka tesciline sahip kişi veya kuruma ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu platformun ziyaret edilmesi veya bu Platformdaki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
 2. Platformda yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Platformun bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
 3. Platform’da yer alan Hizmet’lerin bir kısmı dahi başka bir yerde izinsiz kullanılamaz.
 4. Platform’da yer alan video programların fikri mülkiyet hakları Şirket’e aittir.

H. GİZLİ BİLGİ

Kullanıcı, Platform üzerinden Kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

 1. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
 2. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

I. GARANTİ VERMEME

İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Şirket tarafından sunulan hizmetler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zimni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zimni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

J. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Şirket, dilediği zaman Platform’da sunulan veya aracılık edilen hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

K. HİZMET İÇERİĞİ

Kullanıcı, Platform’dan alacağı Hizmet’lerin içeriğinden Şirket’in sorumlu olmadığını bilir. Kullanıcı, Hizmet satın aldığında içerik hakkında yaşadığı sorunları info@studiewell.com adresine iletir.

L. İADE VE KOŞULLARI

Kullanıcı, Hizmet’i satın aldıktan sonra şayet eğitime herhangi bir şekilde katılamayacaksa en geç eğitimden 12 saat önce iade etme hakkına sahiptir. Eğitime 12 saatten az zaman kaldıysa hiçbir surette iade edemez. Kullanıcı eğitimin bir kısmına da olsa katılmışsa hiçbir surette iade edemez.

M. TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Şirket’in bilinen e-posta adresi ve Kullanıcı’nın üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak veya e-posta aracılığıyla Şirket’e bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

N. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri, e-posta, Platform içerisindeki mesajlaşma, SMS ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

O. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

Şirket, mevzuata aykırılık, suç teşkil eden kullanımları tespit etmesi halinde veya işbu Sözleşmeye aykırılık tespit ederse önceden haber vermeksizin Kullanıcı’nın Platform’u kullanma ve Hizmet’lerden yararlanma hakkını tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar.

P. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

R. DEVİR

Kullanıcı, bu sözleşme sebebiyle sahip olduğu hakları ve sözleşmeyi başka birisine veya kuruma devredemez. Şirket, Sözleşmeden doğan haklarını ve sözleşmeyi 3. kişilere ve kurumlara devretme hakkına ve alt sözleşme yapma hakkına sahiptir.