Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve Kanun kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Osmanağa Mah. Kuşdili Cad. H. Fazlıoğlu İş Merkezi No:19 K:3 D:10 Kadıköy İstanbul Türkiye adresinde Studiewell.com olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işliyoruz.

Daha detaylı bilgi için Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na bakabilirsiniz.

1- İşlediğimiz Kişisel Veriler

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla, aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilmekteyiz:

 • Ad soyad, TC kimlik no, vergi kimlik numarası,
 • E-posta, telefon numarası, cep telefonu dahil iletişim bilgileriniz,
 • Ev veya işyeri adres bilgisi,
 • Müşteri siparişleri, alınan eğitim vb. hizmetlerin detayları,
 • Online eğitimlerde ses ve video kayıtlarınız,
 • Talep ve şikayet bilgileri dahil müşteri işlem bilgileriniz,
 • IP adresi ve internet sitesi giriş çıkış bilgileri dahil işlem güvenliği bilgileriniz,
 • Banka hesap ve IBAN bilgileriniz dahil finansal bilgileriniz.

2- Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işliyoruz:

 • Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet (geri) alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine ilişkin aktivitelerin yürütülmesi,
 • Firma/ürün/hizmete bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün/hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep/şikayetlerin takibi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Erişim faaliyetlerinin yürütülmesi.

3- Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz

Kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen otomatik ve otomatik olmayan kanallar üzerinden toplayabiliriz:

 • E-posta, SMS, kartvizitler,
 • Telefon,
 • Çerezler (Cookies) ve benzer takip teknolojileri,
 • İnternet sitelerimiz üzerindeki formlar,
 • Posta, kargo ya da kurye hizmetleri,
 • Diğer fiziki ve elektronik ortamlar.

4- İşlemeye Yönelik Hukuki Sebeplerimiz

Kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları dahilinde işliyoruz.

5- Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verilerinizi Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları dahilinde, yukarıda belirttiğimiz amaçlar ile sınırlı olarak çalışanlarımız, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, tedarikçilerimiz, şirket temsilcisi ve vekili ve hukuken yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına aktarabiliyoruz.

6- Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@studiewell.com adresine gönderebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilebilecektir.